ดาวน์โหลดเอกสาร ใบรับรองภาษี 64 สำหรับบัณฑิตจบใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ucnc_rmutt_ac_th/Evh2HGNAqCFFuGcZLlmlfF0Beg9H-4vJI4YrXA6ztkS-uw?e=cb1TIO

**หมายเหตุ รหัสผ่านในการเปิดไฟล์คือ รหัสบัตรประชาชนของตนเอง

ท่านสามารถดูรายละเอียดการยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ :

https://thethaiger.com/th/news/512374/
เบอร์โทรศัพท์ RD Intelligence Center  : 1161