การเก็บแบบสอบถามเพื่อการประเมินศักยภาพและผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (SROI)

ลำดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ(ราย) LINK สำหรับกรอกข้อมูล
1 ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน เกษตรกร 3 ราย https://docs.google.com/forms/d/1exhNcRhuiDbVPnb3E–G1F8f_Z_dh157gDZKF2JoGLo/viewform?edit_requested=true
2 ลูกจ้างโครงการ นักศึกษา 3 ราย
ประชาชน 3 ราย
บัณฑิต 3 ราย
https://docs.google.com/forms/d/1fJ1jmaqbci-RnmztFD4VK_duUMzlZcOSRwD81fgdwTk/viewform?edit_requested=true
3 คนในครอบครัว ของลูกจ้าง คนในครอบครัวลูกจ้าง 1 ครอบครัว ต่อตำบล https://docs.google.com/forms/d/1YsRnVn5_P0gcrPjWt9QSyb-1wSip0STKuTgRV-HRpCo/viewform?edit_requested=true
4 คนในชุมชน เช่น เจ้าของร้านค้าภายในชุมชน 1 ราย /ตำบล https://docs.google.com/forms/d/1hJWc-waevA-p-IDh5ToXwvbtaP2yTgb5ykx-8zkGihk/viewform?edit_requested=true
5 คนภายนอกชุมชน เช่นเจ้าของร้านค้าภายนอกชุมชน 1 ราย /ตำบล https://docs.google.com/forms/d/1anbIAUQt0MR4VLKIzDaQ3Ze5_-tVGwP90gxq6QhoHsU/viewform?edit_requested=true
6 ผู้รับผิดชอบ หัวหน้า โครงการ / PM 1 ราย https://docs.google.com/forms/d/1U6gxRuVhFkztvWqSyVXfOh7EzbDsNSLwc-JG0Sc6WJ8/viewform?edit_requested=true
7 เจ้าหน้าที่โครงการ /USI 1 คน / USI https://docs.google.com/forms/d/1qKZ0ugCwsLk9NJxLp3-scmAN7wQJxE_HTK3h7cbUezQ/viewform?edit_requested=true
8 ผู้แทนตำบล เจ้าหน้าที่ ประสานงานตำบล อบต 1 ราย /ตำบล https://docs.google.com/forms/d/1vhxWJkTKLq44-4jUA_SVJM9bZhF_dH55A5crfQ6sisI/viewform?edit_requested=true
9 หน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล/ รพ.สต. /พัฒนาชุมชน 1 ราย /ตำบล https://docs.google.com/forms/d/13lL5dWVlxRrbIv9V_ksYh8deyg72UqmpWXkz-VKnfno/viewform?edit_requested=true
10 หน่วยงาน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบล 1 ราย /ตำบล https://docs.google.com/forms/d/1n31jQz8FxOU68uysOc3Wm98qi9ojD8TlXMNZEVq3KVE/viewform?edit_requested=true
11 เอกชนในพื้นที่ ผู้แทนร้านค้า ร้านขายของ บริษัท หจก.ในพื้นที่ 1 ราย /ตำบล https://docs.google.com/forms/d/1v3tYTzoXfuT4x7RpKaHaFwshniD3GVPAksdhP1msPSk/viewform?edit_requested=true