ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น

ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

April 25, 2021

ลงพื้นที่ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองอธิการบดีฯ ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยในโครงการ U2T RMUTT ลงพื้นที่ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กิมจิปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เขาพระ เขาทุเรียน โดยมี นายก อบต (คุณพงษ์สวัสดิ์) ปลัด อบต (พรจิต) กอรมน. […]
April 16, 2021

ลงพื้นที่ติดตามข้อมูล ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก

ผู้ปฎิบัติงานในโครงการ U2T RMUTT ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
March 16, 2021

ร่วมหารือแนวทางการพัฒนา ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T RMUTT ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม กำนันตำบลเขาเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเขาเพิ่ม บ้านเขาน้อย บ้านกะเหรี่ยง ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาตำบลเขาเพิ่มในรายด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก    
March 12, 2021

ร่วมระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา มินยง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T RMUTT ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลศาลาลอยทั้ง 15 หมู่บ้าน ร่วมระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตำบลศาลาลอยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
March 11, 2021

ลงพื้นที่ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยในโครงการ U2T RMUTT ลงพื้นที่ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาข้อมูล และนำมาวางแผนพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
March 9, 2021

ลงพื้นที่ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยในโครงการ U2T RMUTT ลงพื้นที่ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาข้อมูล และนำมาวางแผนพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
February 25, 2021

ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนแนวคิด วางกรอบแนวทางการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวีะศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร Project Manager และทีมงาน “U2T RMUTT” ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนแนวคิด วางกรอบแนวทางการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ร่วมกับนายอำเภอท่าเรือ ปลัดอำเภอท่าเรือ และประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา