การพัฒนาทักษะผู้รับจ้างงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด ประกอบไปด้วย 80 ตำบล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และสมรรถนะด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงได้จัดให้มีการอบรมความรู้เพิ่มเติม จำนวน 5 ด้านดังนี้

รายละเอียดหลักสูตร

U2T BCG Learning ประกอบด้วย 4 หลักสูตร   คลิกเข้าสู่บทเรียน

U2T BCG Learning คัดสรร : BCG และ กระบวนการ Hackathon เข้าใจหลักการและแนวคิด BCG Bio เศรษฐกิจชีวภาพ - Circular เศรษฐกิจหมุนเวียน - Green เศรษฐกิจสีเขียว ผ่าน การคิดและกระบวนการ Hackathon เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา ใช้เหตุผล แก้ปัญหา เชื่อมโยงให้บรรลุจุดมุ่งหมาย พัฒนา : สร้างคุณค่าสินค้าละบริการ (Value Chain) การพัฒนาสินค้าและบริการ ออกแบบสินค้า บรรจุภัณฑ์ วางแผนการตลาด สร้างแบรนด์ ออกแบบเรื่องราวสินค้า สร้างคุณค่า : สินค้าและบริการ การขายและการตลาด: การตลาด ออนไลน์ การพัฒนา Value Chain"  ขั้นตอนการใช้งาน BCG LEARNING PLATFORM

การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy


หลักสูตรทักษะการใช้คอมพิวเอตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน เป็นความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

คลิกเข้าสู่บทเรียน

ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้
  • ◕ Part 1 Computing Fundamentals
  • ◕ Part 2 Key Applications
  • ◕ Part 3 Living Online

การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy
(หลักสูตรของ TDGA)


"โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในบทเรียนสำหรับประชาชนทั่วไป นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)"

คลิกเข้าสู่บทเรียน

ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้
  • ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)
  • พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.)

การพัฒนาทักษะด้าน Social Literacy ประกอบด้วย 13 หลักสูตร ดังนี้  คลิกเข้าสู่บทเรียน

(เครื่องหมาย * หมายถึง หลักสูตรแนะนำ)

การพัฒนาทักษะด้าน Social Literacy (Tahi MOOC)  คลิกเข้าสู่บทเรียน

การพัฒนาทักษะด้าน Social Literacy (SI school)  คลิกเข้าสู่บทเรียน

การพัฒนาทักษะด้าน Financial Literacy

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถเข้าดูได้จากเว็บไซต์ เข้าอบรมได้ที่ 

SET e-Learning หลักสูตรออนไลน์อัดแน่นเนื้อหาการวางแผนการเงินการลงทุน แหล่งความรู้การเงินการลงทุนแบบดิจิทัล ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พร้อมบทเรียนที่เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่นักลงทุนมืออาชีพแบบ Step by Step

2. ระบบบริหารจัดการ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลขององค์กร สามารถเข้าดูได้จากเว็บไซต์ คลิกเข้าสู่บทเรียน

(เครื่องหมาย * หมายถึง หลักสูตรแนะนำ)
*C0005 บัญชีง่ายๆ สำหรับผู้บริหาร ตอนที่ 1
C0006 บัญชีง่ายๆ สำหรับผู้บริหาร2
C0008 ศาสตร์การวางแผนเชิงกลยุทธ์สร้างธุรกิจให้ติดปีก
*C0010 เทคนิคปิดการขายทันใจกำไรทะลุเป้า
*C0014 การวางแผนธุรกิจด้วยกระดาษแผ่นเดียว

การพัฒนาทักษะด้าน Language Literacy  คลิกเข้าสู่บทเรียน

register-01
register-02

สมัครสมาชิก
เข้าระบบ ที่ lms.thaimooc.org คลิก ลงทะเบียน ตรง เข้าใช้ด้วยบัญชี Thai MOOC
ให้คลิก สมัครสมาชิก/Registry กรอกข้อมูล
ชื่อ /First name – นามสกุล / Last name ตามบัตรประชาชน
ชื่อผู้ใช้ /username = ใช้ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข ห้าม ใส่ .

การสมัครสมาชิก
https://idp.thaimooc.org/auth/realms/thaimooc/login-actions/registration?client_id=edx&tab_id=05qAWGtbjJ8