กำหนดการแนวทางการดำเนินงานภายใต้
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่

รายการ

ผู้เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

26-27 มกราคม 2564

ผู้สมัครรายงานตัวและยืนยันการเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ผ่านระบบ www.UCNC.rmutt.ac.th

– แจ้งผู้สมัครให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยรหัสบัตรประชาชนของตนเองเท่านั้น
– แจ้งผู้สมัครตรวจสอบเอกสารแนบในระบบหากยังไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไข

ผู้สมัคร

เงื่อนไขข้อตกลงในการรายงานตัว

1.ขอยืนยันคุณสมบัติว่าเป็นไปตามที่ อว.กำหนด
2. เอกสารที่ข้าพเจ้านำเข้าสู่ระบบขอยืนยันว่า เป็นเอกสารของข้าพเจ้าจริง
3.เป็นผู้ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน
4.เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลือ
5.รับทราบเรื่องการจ่ายเงินผ่านการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยรหัสบัตประชาชนของตนเองเท่านั้น

28 มกราคม 2564 Project Manager ยืนยันการเข้าปฏิบัติงานในโครงการผ่านระบบ www.UCNC.rmutt.ac.th Project Manager Project Manager ตรวจสอบเอกสารสำคัญ ดังนี้
บัณฑิต /หนังสือรับรองการจบ,ทรานสคริป ไม่เกิน3ปี
นักศึกษา /ใบแสดงผลการเรียน กำลังศึกษา
ประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่หรือใกล้เคียง
29 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง ประกาศบน www.UCNC.rmutt.ac.th
1 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มปฏิบัติงานภายในการดูแลของผู้รับผิดชอบพื้นที่/Project Manager

“ผู้ปฏิบัติงาน
Project Manager”

การปฏิบัติงานและสถานที่ตามที่ Project Manager กำหนด
ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้ามาบันทึกการปฎิบัติงานในระบบ ผู้ปฏิบัติงานเข้ามากรอกงานที่ปฏิบัติ ย้อนหลังได้ไม่เกิน 7 วัน และให้ PM เข้ามากด approve ทุกสัปดาห์
รอประกาศหน้าเว็บไซต์ ผู้ปฏิบัติงานยืนยันข้อมูลบัตรประชาชนและลงนามในสัญญา ผู้ปฏิบัติงาน/ส่วนกลาง สถานที่ I-work
ตามกำหนดการที่ส่วนกลางกำหนด

***หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม