พื้นที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดนครนายก

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา