มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด ประกอบไปด้วย 80 ตำบล

ลำดับ จังหวัด เขต / อำเภอ แขวง / ตำบล ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ
1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านกลาง Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
2 ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์ การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานอาชีพเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน
3 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวคิดวิถีใหม่ของตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
4 ปทุมธานี ธัญบุรี บึงยี่โถ การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวคิดวิถีใหม่ของตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
5 ปทุมธานี ธัญบุรี ลำผักกูด การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวคิดวิถีใหม่ของตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
6 ปทุมธานี ธัญบุรี บึงสนั่น การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และบริการสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและลดค่าใช้จ่ายของชุมชน ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
7 ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์ Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดนาโนสำหรับผักเพื่อสุขภาพ และต้นแบบเครื่องลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกสำหรับชุมชน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
8 ปทุมธานี หนองเสือ บึงบา การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
9 ปทุมธานี หนองเสือ บึงบอน การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
10 ปทุมธานี หนองเสือ หนองสามวัง การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
11 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลไม้และวัตถุดิบเหลือทิ้งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนตำบลคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี
12 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสอง Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมอย่างยั่งยืน
13 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมอย่างยั่งยืน
14 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสี่ การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการนวัตกรรมเกษตรชีวภาพพัฒนากระบวนการปลูกข้าวปลอดภัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและการแปรรูปจากข้าวสู่มาตรฐานสินค้า OTOP ของกลุ่มเกษตรกร เพื่อการสร้างงาน ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ ในพื้นที่ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
15 ปทุมธานี คลองหลวง คลองห้า การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะการเกษตรและขยะชุมชนเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ดีสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
16 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหก Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและสุขภาวะแบบบูรณาการ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
17 ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
18 ปทุมธานี ลำลูกกา ลำลูกกา Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนผู้มีรายได้น้อยจากวัสดุท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
19 ปทุมธานี ลำลูกกา ลำไทร การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
20 ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคอไห การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการยกระดับเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
21 ปทุมธานี ลำลูกกา พืชอุดม Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
22 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
23 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
24 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว หน้าไม้ Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
25 ปทุมธานี สามโคก บางเตย การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ ร่วมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสำหรับบำรุงสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชน
26 ปทุมธานี สามโคก สามโคก การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น และการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมในชุมชน  ตำบลสามโคกเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
27 นครนายก เมืองนครนายก ท่าช้าง Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่น
28 นครนายก เมืองนครนายก ศรีนาวา การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตรตามวิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ต.ศรีนาวา จ.นครนายก
29 นครนายก เมืองนครนายก หินตั้ง การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
30 นครนายก เมืองนครนายก เขาพระ การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผักอินทรีย์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมขน ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
31 นครนายก เมืองนครนายก พรหมณี การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง ตำบลพรหมมณี
32 นครนายก ปากพลี หนองแสง การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ ส่งเสริมอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอาหารตามวิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
33 นครนายก บ้านนา อาษา การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะการเกษตรและขยะชุมชนเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ดีสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก
34 นครนายก บ้านนา ป่าขะ Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครนายก
35 นครนายก บ้านนา เขาเพิ่ม การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ด้ายการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และความคิดเชิงสร้างสรรค์ (การสร้าง Story การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การแข่งขันทางการค้าและการท่องเที่ยวชุมชน
36 นครนายก องครักษ์ บางลูกเสือ การยกระดับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนชุมชนแบบยั่งยืนภายใต้การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ตำบลบางลูกเสือ จังหวัดนครนายก
37 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี รอบเมือง Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ การพัฒนารูปแบบ แนวทางการจัดการของเสีย และเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP ด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการของเหลือทิ้ง บนฐานทรัพยากรไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี
38 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี โนนห้อม Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการของเหลือทิ้ง บนฐานทรัพยากรไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี
39 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บ่อทอง Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
40 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี วังตะเคียน Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานชุมชนในตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สู่การสร้างผู้ประกอบการทางสังคมอย่างยั่งยืนตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่
41 ปราจีนบุรี นาดี ทุ่งโพธิ์ การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้เพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานใน ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
42 ปราจีนบุรี นาดี นาดี การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การเพิ่มคุณค่าและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
43 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง บางพลวง Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล คหกรรมศาสตร์ร่วมสมัยบูรณาการ สืบสานต่อยอดทรัพยากรท้องถิ่น
44 ปราจีนบุรี ประจันตคาม บ้านหอย การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตสุ่มไก่พรีเมี่ยม ของดี-ของฝากประจันตคาม
45 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ดงบัง การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ  การยกระดับสินค้าและคุณภาพชีวิตของชุมชนตำบลดงบังเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
46 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ประจันตคาม การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การยกระดับสินค้าและคุณภาพชีวิตของชุมชนตำบลดงบังเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
47 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เกาะลอย Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ การบริหารจัดการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ของ ต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
48 ปราจีนบุรี ประจันตคาม โพธิ์งาม Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ การพัฒนารูปแบบการจัดการและการออกแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
49 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การสร้างอัตลักษณ์ พัฒนาการท่องเที่ยว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
50 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองนครเนื่องเขต การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการพัฒนาและยกระดับส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในตำบลคลองนครเนื่องเขต
51 ฉะเชิงเทรา บางคล้า ปากน้ำ การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์OTOP และการสร้างโมเดลธุรกิจ และการพัฒนาการท่องเที่ยว  นวัตวิถี ในชุมชน ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
52 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว วังเย็น การยกระดับการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยว นวัตวิถี ต.วังเย็น อ.แปลงยาวจ.ฉะเชิงเทรา
53 สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อความมั่นคงท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในจังหวัดสระแก้วสู่การสร้างผู้ประกอบการชุมชนตามรูปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่
54 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางกะดี การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบางกะดี
55 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางคูวัด การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการสำรวจศักยภาพและส่งเสริมการตลาดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้วยสื่อสังคมออนไลน์
56 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบางปรอก
57 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางพูด การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบางพูด
58 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางพูน การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
59 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางหลวง การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบางหลวง
60 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านกระแชง การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบ้านกระแชง
61 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านฉาง การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบ้านฉาง
62 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี หลักหก การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
63 ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลลาดสวาย
64 ปทุมธานี สามโคก บางโพธิ์เหนือ การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบางโพธิ์เหนือ
65 ปทุมธานี สามโคก บ้านงิ้ว การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบ้านงิ้ว
66 ปทุมธานี สามโคก บ้านปทุม การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบ้านปทุม
67 ปทุมธานี หนองเสือ นพรัตน์ การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลนพรัตน์
68 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ จำปา การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
69 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ท่าเจ้าสนุก การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลท่าเจ้าสนุก
70 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ท่าเรือ Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  โครงการส่งเสริมความรู้ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและการเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
71 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ท่าหลวง การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลท่าหลวง
72 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ บ้านร่อม การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบ้านร่อม
73 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ปากท่า การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมด้วยนวัตกรรมผสานภูมิปัญญาการสร้างศิลปะลายผ้าจากยางกล้วย  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
74 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ โพธิ์เอน การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลโพธิ์เอน
75 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ วังแดง การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลวังแดง
76 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ศาลาลอย การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลศาลาลอย
77 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ หนองขนาก การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลหนองขนาก
78 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง คลองสะแก การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลคลองสะแก
79 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ท่าช้าง การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลท่าช้าง
80 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง นครหลวง Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและการส่งเสริมเกษตรกรรมในชุมชนด้วยระบบการรดน้ำแปลงผักอัตโนมัติ

 

วัตถุประสงค์

  1. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแลลบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator
  2. จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน(Community Big Data)
  3. เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน รวม 1,600 คน
  4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

การจ้างงาน : เริ่มการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน