ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับปฏิบัติงาน U2T มทร.ธัญบุรี รอบที่ 2 > รายงานตัวภายในวันที่ 6 ก.ค. 2565
July 4, 2022

ขั้นตอนการใช้งาน BCG LEARNING PLATFORM

ขั้นตอนการใช้งาน BCG LEARNING PLATFORM

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ U2T.AC.TH

ขั้นตอนที่ 2 LOGIN ด้วย USERNAME และ PASSWORD ที่ใช้ในการสมัครครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ไปยังหลักสูตร U2T FOR BCG สำหรับเรียนรู้

หัวข้อการเรียนรู้

  1. BCG และ Hackathon
  2. พัฒนาและสร้างคุณค่า
  3. ค้าขายสินค้าและบริการ
  4. ความสำเร็จของ U2T

ขั้นตอนที่ 3.1 เลือกหัวข้อหลักสูตรที่ต้องการเรียนรู้

BCG และ Hackathon

M-01 แนวคิดและหลักเศรษฐกิจ BCG
M-02 คิดเชิงออกแUU Design thinking
M-03 โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas
M-04 เร่งการเติบโต (Growth Hacking)

โดยการเรียนหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปต่อยอดทำ “แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องส่ง”
C-01 ข้อเสนอโครงการ
C-02 แผนธุรกิจ

พัฒนาและสร้างคุณค่า

M-05 ออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์
M-06 วางแผนตลาดและการสร้างแบรนด์
M-07 ออกแบบเรื่องราวสินค้าให้น่าสนใจ
M-08 การเป็นผู้ประกอบการและการเติบโต

โดยการเรียนหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปต่อยอดทำ “แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องส่ง”
C-03 แผนการพัฒนาสินค้า/บริการ
C-04 รายงานปฏิบัติ พัฒนาสินค้า/บริการ

ค้าขายสินค้าและบริการ

M-09 อี-คอมเมิร์ช 101 / กลยุทธ์ราคา
M-10 การขนส่งและชัพพลายเชน
M-11การตลาดออนไลน์ / ไลฟ์สดขายสินค้า
M-12 แนวโน้มธุรกิจและเครื่องมือจัดการสมัยใหม่

โดยการเรียนหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปต่อยอดทำ “แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องส่ง”
C-05 แผนการนำสินค้าสู่ตลาด
C-06 รายงานฉบับสมบูรณ์

ความสำเร็จของ U2T

จะแสดงโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาของโครงการ U2T ที่ประสบความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนรู้

ขั้นตอนการใช้งาน BCG LEARNING PLATFORM (4.9 MiB, 122 downloads)