แจ้งปิดระบบ U2T เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
November 23, 2021
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับปฏิบัติงาน U2T มทร.ธัญบุรี รอบที่ 1 > รายงานตัวภายใน 4 ก.ค. 2565
July 4, 2022

เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานกับ U2T for BCG

สามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์

www.u2tbcg.com ของทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ยกระดับเศรษฐกิจและสั่งคมรายตำบลแบบบูรณากรโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator
2. การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)
3. ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณทิตใหม่ และ นักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
4. ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

ผลลัพธ์ของโครงการ U2T

1. เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น การยกระดับสินค้า OTOP การยกระดับการท่องเที่ยว เป็นต้น
2. เกิดการจ้างงานที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั่งคมในพื้นที่
3. เกิดเครือข่ยความร่วมมือในการฟัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ระหว่างสถาบันอุตมศึกษาและชุมชน

ถาม ตอบ U2T for BCG พื้นที่การดำเนินงานโดย มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี รับผิดชอบ ดำเนินโครงการ กี่ตำบล ?

พื้นที่เดิมที่ดำเนินการต่อจากโครงการปีที่แล้ว 80 ตำบล และ พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ใหม่ 76 ตำบล รวม 156 ตำบล

รูปแบบการจ้างงานเป็นอย่างไร ?

จ้างงานระยะเวลา 3 เดือน เริ่มการจ้าง 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565

อัตราค่าจ้าง เท่าใด ?

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน
ประชาชน ในพื้นที่ อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท ต่อเดือน

ตำแหน่งงาน ของการจ้างงาน ต่อตำบล ?

พื้นที่เดิม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 4 ตำแหน่ง / ประชาชน ในพื้นที่ จำนวน 4 ตำแหน่ง
พื้นที่ใหม่ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 5 ตำแหน่ง / ประชาชน ในพื้นที่ จำนวน 5 ตำแหน่ง
รวม ตำแหน่งการจ้างงาน พื้นที่เดิม 640 พื้นที่ใหม่ 760 รวม 1,400 ตำแหน่งงาน

พื้นที่การปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน อยู่ที่ไหนอย่างไร ?

Project Manager เป็นผู้มอบหมายหน้าที่ แบ่งงาน ให้ดำเนินการร่วมกัน ในพื้นที่ ตำบล หรือ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การรายงานและบันทึกผลการปฏิบัติงาน ทำอย่างไร ?

มทร.ธัญบุรี มีระบบ บันทึกการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายวัน รายเดือน ซึ่งได้ใช้งาน ในปีที่ผ่านมาแล้ว เมื่อเริ่มทำสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน ต้องเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการ จัดเตรียมเอกสารและการบันทึกข้อมูลต่างๆ

การรับสมัครอย่างไร ?

โครงการในปี 2565 กระทรวง อว.มีนโยบาย ในการรับสมัครที่ ส่วนกลางทาง https://u2tbcg.com/

ระยะเวลาการรับสมัคร ?

รอบที่ 1 วันที่ 17-21 มิถุนายน 2565 ประกาศผล 26 มิถุนายน 2565
รอบที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ประกาศผล 30 มิถุนายน 2565
เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2565

อยากร่วมงานกับ มทร.ธัญบุรี ทำอย่างไร ?

ตรวจสอบพื้นที่ ที่ มทร.ธัญบุรี รับผิดชอบ (ระมัดระวังการกรอก และการบันทึก ชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ถูกต้อง) กรอกข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบการสมัคร