รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 9
September 30, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 10/2564
October 27, 2021

ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 10 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 10 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

**กำหนดการ**
– เปิดระบบรับสมัคร 12 ตุลาคม 2564
– ปิดระบบรับสมัคร 21 ตุลาคม 2564
– PM-USI คัดเลือก 22-26 ตุลาคม 2564
– ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 27 ตุลาคม 2564
– ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามายืนยันการปฏิบัติงาน 27-28 ตุลาคม 2564
– ประกาศผลผู้เข้ามายืนยัน 29 ตุลาคม 2564
– เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ : นำใบแสดงผลศึกษาฉบับสมบูรณ์/ หนังสือรับรองจบการศึกษามายื่นก่อนวันทำสัญญาเริ่มปฏิบัติงาน
ระยะจ้างงาน
พฤศจิกายน – ธันวาคม
– บัณฑิตจบใหม่ 183 อัตรา
– นักศึกษา 91 อัตรา
– ประชาชน 85 อัตรา
รวม 359 อัตรา
เว็บไซต์รับสมัคร : https://apply-ucnc.rmutt.ac.th/