ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 9/2564
September 28, 2021
รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 9
September 30, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 9/2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 9/2564

เริ่มปฏิบัติงานภายในการดูแลของผู้รับผิดชอบพื้นที่/Project Manager

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 224 อัตรา และได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโครงการไปแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและยืนยันการเข้าปฏิบัติ ในโครงการแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รอบ 9-256445.1 KiB380
รายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รอบ 8-2564 - Copy760.3 KiB614