รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 8
August 31, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 9/2564
September 28, 2021

ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 9 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 9 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

**กำหนดการ**
– เปิดระบบรับสมัคร 24 กันยายน 2564
– ปิดระบบรับสมัคร 26 กันยายน 2564
– PM คัดเลือก 26-27 กันยายน 2564
– ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 28 กันยายน 2564
– ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามายืนยันการปฏิบัติงาน 28-29 กันยายน 2564
– ประกาศผลผู้เข้ามายืนยัน 30 กันยายน 2564
– เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ : นำใบแสดงผลศึกษาฉบับสมบูรณ์/ หนังสือรับรองจบการศึกษามายื่นก่อนวันทำสัญญาเริ่มปฏิบัติงาน