ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7/2564
July 30, 2021
ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 8 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
August 18, 2021

รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 7

รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 7

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

***ให้ส่งเอกสารข้อตกลง ได้ตั้งแต่วันที่ 2-12 สิงหาคม 2564 โดยเอกสารต้องถึงมหาวิทยาลัยฯ ไม่เกินวันที่ 12 สิงหาคม 2564
พืมพ์เอกสารประกอบการจ้างได้ที่ :  https://apply-ucnc.rmutt.ac.th/