ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7/2564
July 27, 2021
รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 7
August 3, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7/2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7/2564

เริ่มปฏิบัติงานภายในการดูแลของผู้รับผิดชอบพื้นที่/Project Manager

วันที่ 1 สิงหาคม 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยทั้ง 80 ตำบล จำนวน 1,600 อัตรา และได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโครงการไปแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและยืนยันการเข้าปฏิบัติ ในโครงการแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7/2564274.8 KiB431