รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 6
June 2, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7/2564
July 27, 2021

ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 7 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 7 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

**กำหนดการ**
– เปิดระบบรับสมัคร 12 กรกฏาคม 2564
– ปิดระบบรับสมัคร 24 กรกฏาคม 2564
– PM คัดเลือก 25-26 กรกฏาคม 2564
– ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 27 กรกฏาคม 2564
– ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามายืนยันการปฏิบัติงาน 27-29 กรกฏาคม 2564
– ประกาศผลผู้เข้ามายืนยัน 30 กรกฏาคม 2564
– เริ่มปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2564
หมายเหตุ : นำใบแสดงผลศึกษาฉบับสมบูรณ์/ หนังสือรับรองจบการศึกษามายื่นก่อนวันทำสัญญาเริ่มปฏิบัติงาน