เกี่ยวกับโครงการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด ประกอบไปด้วย 80 ตำบล

โดยมีวัตถุประสงค์

1. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแลลบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator

2. จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน(Community Big Data)

3. เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน รวม 1,600 คน

4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

**การจ้างงานจะทำสัญญาได้เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม **

การพัฒนาทักษะผู้รับจ้างงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด ประกอบไปด้วย 80 ตำบล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และสมรรถนะด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงได้จัดให้มีการอบรมความรู้เพิ่มเติม 5 ด้านดังนี้

Video

พื้นที่ดำเนินงาน

HOME
HOME

จังหวัด ปทุมธานี

จังหวัด นครนายก

จังหวัด ปราจีนบุรี

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

จังหวัด สระแก้ว

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่อยู่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4004 (โปรดติดต่อ ในเวลาราชการ)
E-mail : ucnc@rmutt.ac.th
facebook : @U2Trmutt